พฤติกรรมเสี่ยงที่บ่งบอกถึงอาการที่เสี่ยงจะก่อให้เป็นโรคเกี่ยวกับการได้ยินเสียงของเด็ก

โดยเด็กส่วนใหญ่มักมีการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงไม่สามารถด...